วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงงาน
โครงงานออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมweblogวิชา พลศึกษาเสนอโดย(นาย/นางสาว)รพีภัทร บุตรน้อย รหัสประจำตัวนักศึกษา 531613010551.หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยี Weblog ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสะดวกในการติดต่อสื่อสารและยังมีประโยชน์ในหลายๆด้าน ทางด้านการศึกษาได้นำเทคโนโลยี Weblog มาเป็นสื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในรายวิชาวอลเลย์บอลได้ง่ายขึ้น และยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ในรายวิชาต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใช้เทคโนโลยี Weblog ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนเองมีอยู่และทักษะต่อไปได้
3.
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาทักษะใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเล่นเป็นทีมได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้ กฎ กติกา มารยาท ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

3. เป้าหมาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. วิธีการดำเนินการ
1. วิเคราะห์ข้อมูล
2. จัดเตรียมข้อมูลและเขียนแผนการสอน
3. กำหนดกิจกรรม เนื้อหา
4. เขียนโครงการเพื่อขอทำโครงการ
5. นำข้อมูลที่เตรียมไว้เพื่อที่จะเขียนโครงการในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน
6. กำหนดในการติดตามผล สำรวจการใช้งานของผู้เรียน
7. ติดตามผลการเรียนของผู้เรียน
8. สรุปผล และสอบถามปัญหาต่างๆในการใช้สื่อการเรียนการสอน

5. ผุ้รับผิดชอบโครงการ
นางสาว รพีภัทร บุตรน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 53161301055 คณะศึกษาศาสตร์

6. งบประมาณ
ไม่มี

7. สถานที่ดำเนินการ
1. ระบบ Internet ซึ่งดำเนิการติดตั้งและดูแลโดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
2. Weblog ที่ให้บริการโดย Google

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนเข้าใช้เทคโนโลยี Weblog ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนเองมีอยู่และทักษะต่อไปได้
3.
 ผู้เรียนสามารถค้นหาทักษะใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเล่นเป็นทีมได้
4. ผู้เรียนสามารถรู้ กฎ กติกา มารยาท ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น