วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

แผนการเรียนรู้


แผนการเรียนรู้

แผนการเรียนรู้การเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม Weblog

วิชา พลศึกษา สาระที่ 3 เรื่อง การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย กาเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากลมาตรฐาน พ ๓.๑

เข้าใจมีทักษะในกาเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3


สัปดาห์ที่

ตัวชี้วัด

สาระแกนกลาง

เนื้อหา

1

นำหลักการ ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

การนำหลักการ ความรู้ ทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทากาย การเล่นเกม การเล่นกีฬาไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชากระบี่กระบอง

2

เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ ๑ ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม

เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เลือก เช่นกรีฑาประเภทลู่ลาน วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล ดาบสองมือ

เทนนิส ตะกร้อข้ามตาข่าย ฟุตบอล

สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต


จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจประวัติความเป็นมากระบี่กระบอง

2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้วิธีการป้องกันตัว และนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนรู้

1.จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น2 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน

2.ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลโดยใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ต

3.ให้นักเรียนดูสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา

การประเมินผล

1.ความเป็นมาของกระบี่กระบอง คือ

2.การขึ้นพรหมหมายถึงอะไร

3.การขึ้นพรหมมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง

4.การขึ้นพรหมแต่ละพรหมต้องมีกี่ทิศ

5.การขึ้นพรหมกระบี่กระบองต้องใช้ทำในโอกาสใด
6.ไม้รำกระบี่กระบองมีกีไม้รำ
7.ก่อนขึ้นพรมต้องปฏิบัติอย่างไรก่อน
8.กระบี่กระบองเป็นเกมของนักรบสมัยรัชกาลใด
9.ประโยชน์ของการเล่นกระบี่กระบอง
10.ปรมาจารย์กระบี่กระบองของไทยคือใคร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น